Škola a šikana

Škola a šikana - dotazníkové šetření
 

Úvod

Výhody účasti v dotazníkovém šetření

Informace o použitém dotazníku

Podmínky účasti v dotazníkovém šetření

Jak vyplnit a odeslat dotazník

Výstupy dotazníkového šetření

Nejčastější dotazy

Cena

Objednávka dotazníkového šetření

 

 

 


Úvod

    

     Škola je místem, kde problém šikany v poslední době velice často vzniká. Ve škole jsou pro šikanu ideální podmínky. Je tam veliká koncentrace dětí, dostatečný "výběr obětí", ve škole existuje řada prostor, kam oko pedagoga nedohlédne. A nakonec samotný systém školní praxe poskytuje dost možností vyniknout "silným", stejně tak jako odhalit "slabé". Často i pedagog, většinou nevědomky, poskytne prostor pro zrod šikany.

     Jaká je současné situace našich škol?

Objektivně je nutno konstatovat, že ve většině případů škola nereaguje odpovídajícím způsobem. Není ojedinělý názor, že možnost existence šikany na "naší škole" se nepřipouští. Problém šikany je často bagatelizován, v mnoha případech se stalo, že škola či třídní učitel problém šikany jaksi zamaskovali, aby nevznikl nepříznivý dojem v hodnocení učitele, či úrovně celé školy. Pravdou je i ta skutečnost, že současná škola není odborně připravena problém šikany řešit. V učitelské přípravě je problém šikany (a mnohé další) opomenut. Pedagogové jsou tedy ponecháni bez pomoci. "Dělej co umíš" je v tomto případě velice škodlivé. (čerpáno z literatury PhDr. Michala Koláře)

 

     Dotazníky jsou vyplňovány anonymně. Nikdo nevyplňuje své jméno ani jiné identifikační údaje. Nikdo se tedy nemusí bát, že bude prozrazeno, jak v dotazníku odpovídal.

    

     Nahoru  


hody účasti v dotazníkovém šetření

 

- výsledky šetření umožní metodikovi prevence či výchovnému poradci včas identifikovat existenci šikany na škole

- podklady pro tvorbu Minimálního preventivního programu

- účinný nástroj v monitorování jednotlivých forem rizikového chování dospívajících

- online přístup odkudkoliv

- významnou úsporu času, kterou byste museli dotazníkovému šetření ve vlastní režii věnovat (příprava, vyhodnocení, sestavení zprávy...)

- srovnání se všemi zapojenými školami (výsledky šetření vaší školy si můžete porovnat s dalšími školami v co možná nejpřesnějším referenčním rámci,

  pokud jde o kraj, druh školy-základní škola, víceleté gymnázium, střední škola a pohlaví respondentů)

- možnost, aby si škola sama zvolila termín šetření, tzn., že nebudete z naší strany nijak časově omezováni (viz harmonogram dotazníkového šetření)

 

Nahoru  


Informace o použitém dotazníku, který budou respondenti vyplňovat

    

Pro zjištění výskytu šikany na škole jsme použili dotazník, který obsahuje celkem 25 otázek. Dotazník je určen žákům ZŠ a studentům SŠ.

    

    Ukázka použitého dotazníku (při tvorbě dotazníku jsme využili v současnosti nejvíce používanou technologii Dokumenty Google, která zaručuje úplnou anonymitu respondentů a bezpečné uložení dat)

 

Nahoru  


Podmínky účasti v dotazníkovém šetření

     Dotazníkového šetření se mohou zúčastnit základní školy, víceletá gymnázia a střední školy. Počet respondentů není omezen, tzn., že škola může do dotazníkového šetření zapojit všechny žáky či studenty. 

     Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření je anonymní a není možné z kombinace odpovědí v dotazníku (škola, pohlaví + další odpovědi na kladené otázky-např. e-mailová adresa respondenta..... ) určit totožnost respondentů, není nutný souhlas zákonných zástupců s účastí nezletilých žáků v dotazníkovém šetření.

 

Nahoru  


Jak vyplnit a odeslat dotazník

     Vyplnění dotazníku na počítači je velmi jednoduché. Respondenti jej zvládnout vyplnit za 20 minut, aniž by byla zapotřebí předchozí příprava.

 

Postup přihlášení a spuštění dotazníku

     Všichni respondenti vyplňují on-line dotazník na počítači přes webové rozhraní (ve škole stačí jen několik počítačů s internetovým připojením, žáci či studenti mohou odpovídat postupně). Dotazník mohou respondenti vyplnit i doma na svém počítači, který má připojení k internetu. Do počítače není nutné nic instalovat.

     Každá škola obdrží svůj přihlašovací kód, který musí respondenti zadat před vyplňováním dotazníku, aby bylo možné s dotazníkem dále pracovat. Po úspěšném zadání přihlašovacího kódu se zobrazí dotazník s názvem školy. Pokud jsou všechny údaje v hlavičce dotazníku v pořádku (název školy), může respondent začít dotazník vyplňovat. Nejdříve vyplní pohlaví a pak vybere odpovědi na předložené otázky. Jakmile bude dotazník zcela vyplněn, respondent stiskne tlačítko "ODESLAT". Po zobrazení zprávy "Děkujeme! Dotazník byl uložen." je možné prohlížeč zavřít.

Podmínky pro on-line šetření
Doporučené prohlížeče jsou Internet Explorer verze 8 a vyšší; Mozilla Firefox 6 a vyšší. Dále je nutné mít povolený Javascript. 

 

Stručná úvodní informace respondentům před vyplněním dotazníku může vypadat např. následovně:

"Dotazník je anonymní, tzn., že v dotazníku neuvádíš své jméno ani další informace, podle kterých by se mohlo poznat, kdo dotazník vyplnil. Proto můžeš na všechny předložené otázky odpovědět upřímně a otevřeně. Nespěchej prosím a dotazník řádně vyplň. Odpověď na otázku vyber z nabídky. Získané výsledky slouží k průzkumu šikany na škole. Po vyplnění dotazníku stiskni tlačítko Odeslat. Po zobrazení zprávy "Děkujeme! Dotazník byl uložen." je možné prohlížeč zavřít."

 

POKYNY PRO ZADAVATELE - POSTUP PŘIHLÁŠENÍ, VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ DOTAZNÍKU si můžete stáhnout zde (formát .pdf)

 

Nahoru  


stupy dotazníkového šetření

Výsledky za jednotlivé účastníky budou pro školu anonymní. Škola tak nebude moci zjistit, kdo jak konkrétně odpovídal.

 

Souhrnná zpráva pro školu obsahuje:

- základní informace o použitém dotazníku

- souhrnné výsledky školy (tabulky a grafy)

 

Souhrnnou zprávu obdrží školy v elektronické podobě (ve formátu .pdf). Výstupy budou zpracovávány tak, aby je bylo možné použít při tvorbě Minimálního preventivního programu, ve výroční zprávě apod. 

 

Každá škola zapojená do dotazníkového šetření obdrží také v elektronické podobě (ve formátu .pdf) "Celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření" (průměry za ČR, jednotlivé kraje a různé druhy škol-základní školy, víceletá gymnázia, střední školy).  Školy tak získají jedinečnou možnost porovnat si své výsledky s ostatními školami zapojenými do šetření.

 

 

Ukázka SOUHRNNÉ ZPRÁVY PRO ŠKOLU

 

Nahoru  


Nejčastější dotazy

 

Je nutný souhlas zákonných zástupců s účastí nezletilých žáků v dotazníkovém šetření?

Ne. Na základě našeho dotazu na Úřad pro ochranu osobních údajů ohledně nutnosti souhlasu zákonných zástupců s účastí nezletilých žáků v dotazníkovém šetření nám bylo písemně sděleno, že souhlas zákonných zástupců není nutný, protože dotazníkové šetření je anonymní a není možné z kombinace odpovědí v dotazníku (škola, třída, pohlaví + další odpovědi na kladené otázky-např. e-mailová adresa respondenta..... ) určit totožnost respondentů.

 

Jaká je věková hranice, kdy je možné dotazník použít?

Žáci a studenti prvního i druhého stupně ZŠ a SŠ.

 

Může respondent při vyplňování dotazníku podvádět a tím zkreslit výsledek?

To se nedá vyloučit, zejména v situaci, kdy se respondent domnívá, že by výsledky vyšetření mohly být použity v rozporu s jeho zájmy. Proti takovému zkreslení se můžete bránit například:

· Snažte se, aby respondent vnímal vyplnění dotazníku jako pro sebe prospěšné.

 

Budeme mít možnost se podívat, jak vyplnili dotazník konkrétní respondenti?
Ne, škola od nás obdrží pouze souhrnné výsledky za celou školu. Při vyplňování elektronických dotazníků používají respondenti k přihlášení kód, který je stejný vždy pro celou školu. V praxi to znamená, že nikdo nebude vědět, který respondent vyplnil který dotazník.

 

Nahoru  


Cena

Cena za žáka činí 12,- Kč  (Souhrnná zpráva pro školu + celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření).

Maximální cena dotazníkového šetření pro školu je 1 200,- Kč, přestože škola zapojí do dotazníkového šetření 101 a více žáků (viz příklady výpočtu ceny)

 

Příklady výpočtu ceny:

1. Škola si objedná dotazníkové šetření pro 50 žáků. Celková cena bude 600,- Kč (Souhrnná zpráva pro školu + celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření).

2. Škola si objedná dotazníkové šetření pro 100 žáků. Celková cena bude 1 200,- Kč (Souhrnná zpráva pro školu + celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření).

3. Škola si objedná dotazníkové šetření pro 101 a více žáků. Celková cena bude také 1 200,- Kč (Souhrnná zpráva pro školu + celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření).

 

Na základě objednávky vám do dvou dnů e-mailem zašleme přístupový kód školy a kód správce (kontaktní osoby).

 

Nahoru  


Objednávka dotazníkového šetření  ŠKOLA A ŠIKANA

Prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře

 

Dotazníkové šetření si můžete objednat kdykoliv, poněvadž není stanovena uzávěrka objednávek.

 

Abychom vám, vážení kolegové, ušetřili čas s vyplňováním objednávky dotazníkového šetření, zadejte, v případě, že jste u nás již registrováni, do žlutého pole IČ školy a stiskněte tlačítko "Doplnit". Většina údajů v objednávce bude automaticky doplněna (údaje v objednávce lze dále upravit).

 

IČ školského zařízení:

 

Závazná objednávka dotazníkového šetření ŠKOLA A ŠIKANA

 Název školy: 

 Adresa školy: 

 Druh školy (zatrhněte i více možností):

základní škola

víceleté gymnázium (šestileté, osmileté)

střední škola (čtyřleté gymnázium, SOŠ, SOU.....)

 

 jiný druh školy/zařízení

 Kraj: 

 IČ:  

 Kontaktní osoba: 

 e-mailová adresa:  

 Telefonní číslo: 

 Počet žáků, kteří se zúčastní dotazníkového šetření (např.5)

Poznámka:
 

 

Jsem členem ČAŠMP

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

 Celková cena dotazníkového šetření:

 

 TIP: Dříve než objednávku odešlete, vytiskněte si ji stisknutím tlačítka "Tisk objednávky"

 

       

 

 

Nahoru