Klima třídy

Klima třídy - dotazníkové šetření
 

Úvod

Výhody účasti v dotazníkovém šetření

Informace o použitém dotazníku

Podmínky účasti v dotazníkovém šetření

Jak vyplnit a odeslat dotazník

Výstupy dotazníkového šetření

Nejčastější dotazy

Cena

Objednávka dotazníkového šetření

 

 

 


Úvod

    

    Klima školní třídy je sociálním, skupinovým jevem, který je vytvářen svými tvůrci a současně na ně zpětně působí. Představuje trvalejší sociální a emocionální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají žáci a učitelé v interakci (Lašek, 2001). Jednou z metod zkoumání klimatu školní třídy je námi použitý dotazník KLIT. Byl vytvořen specificky v českých podmínkách a je vhodný pro použití od 6. ročníku základních škol a pro střední školy.

     Pro zjištění pohledu žáků a studentů na klima ve třídě jsme použili novou metodu, tzv. dotazník KLIT (poprvé byl aplikován v roce 2002 – Lašek, Zemanová, 2002), který je určen žákům 2. stupně ZŠ a celé SŠ.

     Dotazník obsahuje 27 tvrzení, která ilustrují tři prvky (oblasti) tvořící klima třídy. Respondent reaguje na jednotlivá tvrzení podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasí či nesouhlasí na čtyřbodové škále Lickertovského typu od silně souhlasím (4) po silně nesouhlasím (1) (střední hodnota byla záměrně vynechána, aby se dotazovaný musel vyhnout průměrné hodnotě).

 

Sledované oblasti klimatu třídy:

1) suportivní klima třídy (12 položek) – žáci zde popisují vztahy ve třídě a mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti

 

2) motivace k negativnímu školnímu výkonu (9 položek) – žák uvádí míru svého zájmu (nezájmu) o školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si

 

3) sebeprosazení (6 položek) – představuje tendenci k jisté individualizaci výkonu, ale i spoléhání na sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout, jednat účinně

 

     Dotazníky jsou vyplňovány anonymně. Nikdo nevyplňuje své jméno ani jiné identifikační údaje. Nikdo se tedy nemusí bát, že bude prozrazeno, jak v dotazníku odpovídal.

    

     Nahoru  


hody účasti v dotazníkovém šetření

 

- podrobná analýza sociálního klimatu a výskytu rizikového chování ve všech zapojených třídách

- výsledky šetření umožní učiteli seznámit se s třídou, kterou nezná, přebírá jí po jiných apod.

- na základě výsledků šetření může také učitel žáky více zainteresovat do vztahů ve třídě, ke škole, spolužákům

- třídní učitel obdrží profil dané třídy, což mu umožní cíleně zaměřit práci s celým třídním kolektivem

- podklady pro tvorbu Minimálního preventivního programu

- účinný nástroj v monitorování sociálního klimatu a jednotlivých forem rizikového chování dospívajících

- online přístup odkudkoliv

- významnou úsporu času, kterou byste museli dotazníkovému šetření ve vlastní režii věnovat (příprava, vyhodnocení, sestavení zprávy...)

- srovnání se všemi zapojenými školami (výsledky šetření vaší školy si můžete porovnat s dalšími školami v co možná nejpřesnějším referenčním rámci,

  pokud jde o kraj, druh školy-základní škola, víceleté gymnázium, střední škola a pohlaví respondentů)

- možnost, aby si škola sama zvolila termín šetření, tzn., že nebudete z naší strany nijak časově omezováni (viz harmonogram dotazníkového šetření)

 

Nahoru  


Informace o použitém dotazníku, který budou respondenti vyplňovat

    

Pro zjištění pohledu žáků a studentů na klima ve třídě jsme použili novou metodu, tzv. dotazník KLIT (poprvé byl aplikován v roce 2002 – Lašek, Zemanová, 2002), který je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a celé SŠ.

     Dotazník obsahuje 27 tvrzení, která ilustrují tři prvky (oblasti) tvořící klima třídy. Respondent reaguje na jednotlivá tvrzení podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasí či nesouhlasí na čtyřbodové škále Lickertovského typu od silně souhlasím (4) po silně nesouhlasím (1) (střední hodnota byla záměrně vynechána, aby se dotazovaný musel vyhnout průměrné hodnotě).

 

Sledované oblasti klimatu třídy:

1) suportivní klima třídy (12 položek) – žáci zde popisují vztahy ve třídě a mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti

 

2) motivace k negativnímu školnímu výkonu (9 položek) – žák uvádí míru svého zájmu (nezájmu) o školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si

 

3) sebeprosazení (6 položek) – představuje tendenci k jisté individualizaci výkonu, ale i spoléhání na sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout, jednat účinně

 

    Ukázka použitého dotazníku (při tvorbě dotazníku jsme využili v současnosti nejvíce používanou technologii Dokumenty Google, která zaručuje úplnou anonymitu respondentů a bezpečné uložení dat)

 

Nahoru  


Podmínky účasti v dotazníkovém šetření

     Dotazníkového šetření se mohou zúčastnit základní školy, víceletá gymnázia a střední školy. Počet tříd ani respondentů není omezen, tzn., že škola může do dotazníkového šetření zapojit všechny třídy nebo jen výběr tříd. Pro základní školy je vhodné zapojit žáky až od 6.ročníku.

     Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření je anonymní a není možné z kombinace odpovědí v dotazníku (škola, třída, pohlaví + další odpovědi na kladené otázky-např. e-mailová adresa respondenta..... ) určit totožnost respondentů, není nutný souhlas zákonných zástupců s účastí nezletilých žáků v dotazníkovém šetření.

 

Nahoru  


Jak vyplnit a odeslat dotazník

     Vyplnění dotazníku na počítači je velmi jednoduché. Respondenti jej zvládnout vyplnit za 20 minut, aniž by byla zapotřebí předchozí příprava.

 

Postup přihlášení a spuštění dotazníku

     Všichni respondenti vyplňují on-line dotazník na počítači přes webové rozhraní (ve škole stačí jen několik počítačů s internetovým připojením, žáci či studenti mohou odpovídat postupně). Dotazník mohou respondenti vyplnit i doma na svém počítači, který má připojení k internetu. Do počítače není nutné nic instalovat.

     Každá škola obdrží svůj přihlašovací kód, který musí respondenti zadat před vyplňováním dotazníku, aby bylo možné s dotazníkem dále pracovat. Po úspěšném zadání přihlašovacího kódu se zobrazí dotazník s názvem školy a výběrem tříd. Pokud jsou všechny údaje v hlavičce dotazníku v pořádku (název školy), může respondent začít dotazník vyplňovat. Nejdříve vyplní pohlaví a třídu a pak vybere odpovědi na předložené výroky ze čtyřbodové škály (silně souhlasím, mírně souhlasím, mírně nesouhlasím, silně nesouhlasím). Jakmile bude dotazník zcela vyplněn, respondent stiskne tlačítko "ODESLAT". Po zobrazení zprávy "Děkujeme! Dotazník byl uložen." je možné prohlížeč zavřít.

Podmínky pro on-line šetření
Doporučené prohlížeče jsou Internet Explorer verze 8 a vyšší; Mozilla Firefox 6 a vyšší. Dále je nutné mít povolený Javascript. 

 

Stručná úvodní informace respondentům před vyplněním dotazníku může vypadat např. následovně:

"Dotazník je anonymní, tzn., že v dotazníku neuvádíš své jméno ani další informace, podle kterých by se mohlo poznat, kdo dotazník vyplnil. Proto můžeš na všechny předložené výroky odpovědět upřímně a otevřeně. Nespěchej prosím a dotazník řádně vyplň. Odpověď na výrok vyber z nabídky (silně souhlasím, mírně souhlasím, mírně nesouhlasím, silně nesouhlasím). Získané výsledky slouží k průzkumu školního prostředí a sociálního klimatu ve třídách. Po vyplnění dotazníku stiskni tlačítko Odeslat. Po zobrazení zprávy "Děkujeme! Dotazník byl uložen." je možné prohlížeč zavřít."

 

POKYNY PRO ZADAVATELE - POSTUP PŘIHLÁŠENÍ, VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ DOTAZNÍKU si můžete stáhnout zde (formát .pdf)

 

Nahoru  


stupy dotazníkového šetření

Výsledky za jednotlivé účastníky budou pro školu anonymní. Škola tak nebude moci zjistit, kdo jak konkrétně odpovídal (možnost určení třídy, nikoliv respondenta).

 

Souhrnná zpráva pro školu obsahuje:

- základní informace o použitém dotazníku

- souhrnné výsledky školy

- souhrnné výsledky tříd

 

Souhrnnou zprávu obdrží školy v elektronické podobě (ve formátu .pdf). Výstupy budou zpracovávány tak, aby je bylo možné použít při tvorbě Minimálního preventivního programu, ve výroční zprávě apod. 

 

Každá škola zapojená do dotazníkového šetření obdrží také v elektronické podobě (ve formátu .pdf) "Celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření" (průměry za ČR, jednotlivé kraje a různé druhy škol-základní školy, víceletá gymnázia, střední školy).  Školy tak získají jedinečnou možnost porovnat si své výsledky s ostatními školami zapojenými do šetření.

 

Ukázka SOUHRNNÉ ZPRÁVY PRO ŠKOLU

 

Nahoru  


Nejčastější dotazy

 

Je nutný souhlas zákonných zástupců s účastí nezletilých žáků v dotazníkovém šetření?

Ne. Na základě našeho dotazu na Úřad pro ochranu osobních údajů ohledně nutnosti souhlasu zákonných zástupců s účastí nezletilých žáků v dotazníkovém šetření nám bylo písemně sděleno, že souhlas zákonných zástupců není nutný, protože dotazníkové šetření je anonymní a není možné z kombinace odpovědí v dotazníku (škola, třída, pohlaví + další odpovědi na kladené otázky-např. e-mailová adresa respondenta..... ) určit totožnost respondentů.

 

Jaká je věková hranice, kdy je možné dotazník použít?

Adolescenti, žáci a studenti druhého stupně ZŠ a SŠ.

 

Může respondent při vyplňování dotazníku podvádět a tím zkreslit výsledek?

To se nedá vyloučit, zejména v situaci, kdy se respondent domnívá, že by výsledky vyšetření mohly být použity v rozporu s jeho zájmy. Proti takovému zkreslení se můžete bránit například:

· Snažte se, aby respondent vnímal vyplnění dotazníku jako pro sebe prospěšné.

 

Budeme mít možnost se podívat, jak vyplnili dotazník konkrétní respondenti?
Ne, škola od nás obdrží pouze souhrnné výsledky za jednotlivé třídy a celou školu. Při vyplňování elektronických dotazníků používají respondenti k přihlášení kód, který je stejný vždy pro celou školu. V praxi to znamená, že nikdo nebude vědět, který respondent vyplnil který dotazník.

 

Nahoru  


Cena

Cena za podrobnou analýzu klimatu třídy činí 200,- Kč za jednu třídu (Souhrnná zpráva pro školu + celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření).

Maximální cena dotazníkového šetření pro školu je 1 200,- Kč, přestože škola zapojí do dotazníkového šetření 7 a více tříd (viz příklady výpočtu ceny).

 

Příklady výpočtu ceny:

1. Škola si objedná dotazníkové šetření pro 2 třídy. Celková cena bude 400,- Kč (Souhrnná zpráva pro školu + celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření).

2. Škola si objedná dotazníkové šetření pro 6 tříd. Celková cena bude 1 200,- Kč (Souhrnná zpráva pro školu + celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření).

3. Škola si objedná dotazníkové šetření pro 7 a více tříd. Celková cena bude také 1 200,- Kč (Souhrnná zpráva pro školu + celkový souhrn výsledků dotazníkového šetření).

 

Na základě objednávky vám do dvou dnů e-mailem zašleme přístupový kód školy a kód správce (kontaktní osoby).

 

Nahoru  


Objednávka dotazníkového šetření  KLIMA TŘÍDY

Prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře

 

Dotazníkové šetření si můžete objednat kdykoliv, poněvadž není stanovena uzávěrka objednávek.

 

Abychom vám, vážení kolegové, ušetřili čas s vyplňováním objednávky dotazníkového šetření, zadejte, v případě, že jste u nás již registrováni, do žlutého pole IČ školy a stiskněte tlačítko "Doplnit". Většina údajů v objednávce bude automaticky doplněna (údaje v objednávce lze dále upravit).

 

IČ školského zařízení:

 

Závazná objednávka dotazníkového šetření KLIMA TŘÍDY

 

 Název školy: 

 Adresa školy: 

 Druh školy (zatrhněte i více možností):

základní škola

víceleté gymnázium (šestileté, osmileté)

střední škola (čtyřleté gymnázium, SOŠ, SOU.....)

 

 jiný druh školy/zařízení

 Kraj: 

 IČ:  

 Kontaktní osoba: 

 e-mailová adresa:  

 Telefonní číslo: 

 Počet tříd, které se zúčastní dotazníkového šetření (např.5)

 Přesná označení tříd, které se zúčastní dotazníkového šetření (jednotlivá označení oddělte čárkou-například: 7.A, 8.B, prima, kvarta....):

 

 

Poznámka:
 

 

Jsem členem ČAŠMP

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

 Celková cena dotazníkového šetření:

 

 TIP: Dříve než objednávku odešlete, vytiskněte si ji stisknutím tlačítka "Tisk objednávky"

 

       

 

 

Nahoru